Logo-MobieleKeuken.com-versie-2-1-e1648483492205

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mobielekeuken.com (01-01-2024)

Artikel 1: overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikking stelling van zaken van MOBIELEKEUKEN.COM verder te noemen de verhuurder.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.
 3. Minimale huurperiode van 1 week, verlengen gaat per week, korter huren wordt niet verrekend.
 4. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder.
 5. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en een maximale huurperiode zoals vermeld op de huurovereenkomst en/of prijsopgave.
 6. De betaling dient 3 dagen vóór ontvangst van het gehuurde te zijn voldaan.
 7. Bij het voldaan van de factuur, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 8. Verhuurder zal als zekerheid tot betaling van de huurprijs en voor eventuele schades van het verhuurde een borg verlangen. De borg bedraagt 75,-. Na terugkomst van het gehuurde zal de borg aan huurder binnen 3 dagen worden terugbetaald.
 9. Alle genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W.

Artikel 2: aansprakelijkheid

 1. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.
 2. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
 3. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
 4. He is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door derden te laten gebruiken.
 5. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor defecten/lekkages/kortsluitingen van het gehuurde. Deze dienen wel ten allen tijde te worden gemeld.
 6. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.

 

 1. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
 2. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
 3. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurcontract. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
 4. Verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele lekkages of technische en/of elektrische gebreken m.b.t. de elektrische (“huis”) installatie op de locatie waar het gehuurde met alle toebehoren geplaatst/ gebruikt wordt, alsmede alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 3: gebruik

 1. Bij het huren van een keuken mogen er geen emmers die tijdens de verbouwing gebruikt worden in de gootsteen van de keuken worden schoongespoeld. Mocht dit gebeuren tijdens de huurperiode en hierdoor vervuilde, niet te reinigen, onderdelen van de keuken moeten worden vervangen, dan worden de vervangingskosten door berekend aan huurder door verhuurder.
 2. Het gebruik van de elektrische warmwatervoorziening dient met zorg te worden gedaan. Is het water er af geweest tijdens de verbouwing dan moet huurder eerst de keukenkraan door laten lopen met water zodat het systeem weer vol zit met water en alle lucht uit de leidingen is. Hierna mag pas de stekker van de warmwatervoorziening worden teruggeplaatst. Gebeurt dit niet in de goede volgorde dan kan het systeem door branden en is de warm- water voorziening kapot. De kosten hiervoor worden door berekend aan huurder door verhuurder.
 3. De keuken en apparatuur mag alleen bediend worden door volwassenen. Gebruik de kookplaat nooit onbeheerd en houdt rekening met de restwarmte na uitschakeling. Plaats nooit andere zaken dan geschikte pannen op de kookpitten. Waak voor droog koken.
 4. Wanneer de keuken niet wordt gebruikt dient de kraan waar de noodkeuken op is aangesloten te worden dicht gedraaid, stekker van boiler moet er dan ook uit! De verhuurder is nimmer verantwoordelijk voor (mogelijk onkundig) gebruik door de huurder, en eventueel daaruit volgende materiële of fysieke schade.
 5. Het is niet toegestaan zelf veranderingen aan te brengen aan het gehuurde. Gebeurt dit wel dan vervalt de borg en komen kosten voor herstel en/of reparatie voor rekening van huurder.

 Artikel 4: eigendomsvoorbehoud

 1. Het gehuurde dient compleet en schoon opgeleverd te worden aan verhuurder. Gebeurt dit niet dan worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 35,- Ook worden er kosten berekend voor de onderdelen die missen of kapot zijn aan het gehuurde door verhuurder aan huurder.
 2. Einde huurperiode is dat het gehuurde weer op vestigingslocatie is van verhuurder. Bij het overschrijden hiervan wordt de dagtermijn verrekend, mits vooraf anders is vastgelegd.
 3. De gehuurde zaken blijven ten allen tijde eigendom van verhuurder ongeacht de duur van de huurovereenkomst.
 4. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.